Milovat neznamená dívat se jeden na druhého, ale dívat se společně stejným směrem. Antoine de Saint-Exupéry
Zpět na oznámení
svatební mandala Vaška a Žanety od Lydie

V horní části nebe jsou vaše iniciály. Žaneta v modré a Vašek v zelené. Iniciály přesahují vaši svatební mandalu, protože vy oba jste lidé velice expandující a plní zájmů spíše vzdálených typickému rodinnému životu. Vypovídá to o velikosti vašeho světa! Vaše „říše“ dole a nahoře mají stejné barvy jako iniciály – Žaneta mající modrou barvu zvršku inspiruje a ochraňuje Vaška. Vašek mající zelenou barvu zdola podporuje a podpírá Žanetu.

Ve středu (ale ne přesně) je Tádž Mahal – symbol chrámu, kde můžete být v klidu v nejsložitějších okamžicích života. Tádž Mahal není přesně uprostřed, protože opravdovým středem jste vy dva!

Za Tádž Mahalem je úplněk, symbol skvělé svatební noci! Představuje krásu, čistotu a plodnost. Měsíc spolu s hvězdnou nocí přináší inspiraci a vede vás k básním Rumiho a Thákura. Vincentova Hvězdná noc představuje umělce ve vás – umělce života!

Tento obraz je uprostřed tří lístků a také tří modrých květin okolo, které jsou symbolem dostatku, plodnosti, zdraví, entusiasmu, štěstí, ryzosti, jasného úsudku, dětí, ale také jednoduchosti. Šest okvětních plátků každé květiny je symbolem lásky, respektu, harmonie, ochrany a vědomostí.

Sedm lístků okolo Tádž Mahalu symbolizuje prosperitu, dosažení cílů, přemýšlení o budoucnosti a nalezení vaší vlastní životní cesty. Také sedm plných kruhů podporuje tuto myšlenku.

Šest zlatých šperků okolo jsou klenoty ve vás, možná skryté před vámi samými, ale přátelé a příbuzní vám mohou říci, že jste dokonalé klenoty! Zlatá barva na těchto špercích a jinde na mandale je symbolem života a síly, energie, úspěchu a štěstí!

Po stranách střechy Tádž Mahalu jsou dva malí motýlci, kteří vyprávějí o velké změně ve vašem životě, která vám přinese moudrost a mnoho nových nápadů.


On the top, high in the sky are your initials. Žaneta in blue and Vašek in green. The initials are going out of your wedding mandala, because you are both people expanding much and full of interests much more far away than the typical family life. It speaks about your large world! Your empire has nearly the same colours as your initials. Žaneta has the blue colour on the top and is supposed to inspire and protect Vašek. Vašek has the green colour on the bottom and is supposed to support and cradle Žaneta.

In the middle (but not exactly) is the Taj Mahal, symbol of the temple where you can be in tranqility in the most difficult moments of your life. The Taj Mahal is not exactly in the middle... because the real middle is yourself!

Behind the Taj Mahal is the full moon, the symbol of a perfect honeymoon night! It represents beauty and serenity, fertility... The moon is together with a starry, starry night... bringing inspiration and leading you to the poems of Rumi & Tagore... The starry, starry night of Vincent represents the artists in you... life-artists!

This view is in the middle of a three-leaf... and also the 3 blue flowers around are symbol for abundance, fertility, wealth, enthusiasm, happiness, purity, brightness, children, but also simplicity.

The six leaves in each flower are a symbol for love, respect, harmony, protection and knowledge.

The seven leaves around the Taj Mahal are a symbol for prosperity, reaching your aims, thinking about the future and finding your innate way in life. Also the 7 full circles confirm this idea.

The six golden jewels around are the jewels in you, maybe hidden for yourselves, but friends and relatives are able to tell about your brilliant jewels! The golden colour of these jewels and everywhere on the mandala is a symbol for life and power, energy, success and happiness!

On the sides of the roof of the Taj Mahal are two small baby butterflies, who are telling about the big changes in your life... bringing you wisdom and many new ideas.